Delaware Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Page Content Footer

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-011

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $520 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Khám hàng năm và $200 khoản tín dụng mỗi 2 năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7732 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9919 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7732
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9919 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 New Castle.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-011

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

As of January 1st, 2018 UnitedHealthcare Community Plan will no longer provide Medicaid and Long Term Care coverage in Delaware.   For questions about 2018 services, call your new Health Plan Member Service’s phone number, it is on your ID card. If you have questions related to any services prior to January 1, 2018, please call United Healthcare Community Plan member services at 1-877-877-8159.  

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

UnitedHealthcare Community Plan - Long Term Care

As of January 1st, 2018 UnitedHealthcare Community Plan will no longer provide Medicaid and Long Term Care coverage in Delaware.  For questions about 2018 services, call your new Health Plan Member Service’s phone number, it is on your ID card. If you have questions related to any services prior to January 1, 2018, please call United Healthcare Community Plan member services at 1-877-877-8159.  Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159 / TTY: 711

8 am – 7 pm Monday – Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-877-8159
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software