Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội Dung Trang Điều Hướng Trang Chân Trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

So sánh các lựa chọn chương trình Medicare Advantage 2018 và 2017 dưới đây.

Chương trình Mới (2018) Chương trình Hiện tại (2017)

2017 UnitedHealthcare Dual Complete®RP (PPO SNP Khu vực)
R7444-012

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $700 để mua những thứ quý vị có thể cần.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 36 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-818-4270 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-818-4270 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-012

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-039

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Up to $500 in credits to buy things you may need.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 36 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-818-4270 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-818-4270 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
This plan is available in the following counties: Charlotte, Hernando, Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk and Sarasota.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-039

2017 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H1045-040

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa. Xem Điều Kiện Hội Đủ

$0,00

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $520 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 36 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-627-7806 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-3989
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-627-7806 / TTY: 711


This plan is available in the following counties: Brevard, Clay, Duval, Flagler, Indian River, Orange, Osceola, Seminole and St. Johns.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-040

2017 UnitedHealthcare Dual Complete®RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.
Specific eligibility required for this plan.

Xem Điều Kiện Hội Đủ
Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1.500 toward dental services.

Health Products Catalog  Icon

Ca-ta-lô Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

Lên đến $740 tín dụng để mua những thứ quý vị có thể cần.

Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Up to 36 one-way rides every year.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-263-1854 / TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-263-1854
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
Chương trình này hiện có tại nhiều quận sau đây: Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-013

Florida Healthy Kids

Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots and eye exams.

Hospitalization Icon

Nhập viện

You pay nothing for your child’s hospital care.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-216-0015 / TTY: 711

8am - 7pm EST

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-216-0015
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns and Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan M*Plus (MMA)

Our M*Plus (MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor, and you get extras that other Florida Medicaid plans don’t offer. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới. 

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương. 

Pregnancy Care Icon

Chăm sóc mang thai

Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.  

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-716-8787
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Lafayette, Lake, Levy, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Orange, Osceola, Putnam, Seminole, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.
Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-791-9233
TTY: 711

This plan is available in the following counties: Alachua, Baker, Bay, Bradford, Brevard, Broward, Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, De Soto, Duval, Escambia, Flagler, Gadsden, Gilchrist, Glades, Gulf, Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Holmes, Indian River, Jackson, Jefferson, Lafayette, Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okaloosa, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Santa Rosa, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, Suwannee, Taylor, Union, Volusia, Wakulla, Walton and Washington.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software