Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi về Chương trình Medicaid hoặc Children’s Health Insurance Program (CHIP)?

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Chăm Sóc Dài Hạn
1-800-293-3740   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

California

California Medi-Cal

UnitedHealthcare Medi-Cal không còn được cung cấp kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nếu câu hỏi của quý vị liên quan đến các dịch vụ nhận được trước ngày 1 tháng 1 năm 2023, vui lòng truy cập phần Câu hỏi Thường gặp. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn chương trình bảo hiểm y tế, hãy gọi đến Health Care Options theo số 1-800-430-4263, đối với người dùng TTY 1-800-430-7077 từ 8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai – thứ Sáu hoặc truy cập www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. Quý vị có thể liên hệ với Ombudsman theo số 1–888452-8609 từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu hoặc qua email tại địa chỉ MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE

Số điện thoại miễn phí của Dịch vụ Hội viên của chúng tôi là 1-800-421-6204, TTY 711. Chúng tôi làm việc từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

Số điện thoại miễn phí của Dịch vụ Hội viên của chúng tôi là 1-800-421-6204, TTY 711. Chúng tôi làm việc từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

Gọi đến Dịch Vụ Hội Viên theo số 1-877-668-5947, TTY 711. Chúng tôi làm việc từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
7 ngày mỗi tuần, 24/7

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
8 sáng đến 7 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Medicaid (MMA) và LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Hawaii

Chương Trình Tích Hợp QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
7:45 sáng đến 4:30 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
7 sáng đến 7 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Louisiana

Chương trình Healthy Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
7 sáng đến 7 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
8 sáng đến 7 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Community Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Minnesota

Hỗ trợ Y tế Dành cho Gia đình và Trẻ em
1-888-269-5410 / TTY: 711 hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiếp ưu tiên của quý vị
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiếp ưu tiên của quý vị
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
7:30 sáng đến 5:30 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu
7:30 sáng đến 8: chiều (tối), giờ địa phương, thứ Tư
Từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
7:30 sáng đến 5:30 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu
7:30 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Tư
Từ 8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Nebraska

Heritage Health 
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
7 sáng đến 7 chiều (tối), giờ chuẩn miền Trung, 6 sáng đến 6 chiều (tối), giờ chuẩn miền núi, thứ Hai đến thứ Sáu
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
7 sáng đến 7 chiều (tối), giờ chuẩn miền Trung, 6 sáng đến 6 chiều (tối), giờ chuẩn miền núi, thứ Hai đến thứ Sáu 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, 7 ngày một tuần

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Bắc Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu, Không bao gồm Ngày lễ của Tiểu bang

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
7 sáng đến 7 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu: Từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều (tối), giờ địa phương,
Thứ Tư: Từ 7:30 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương,
Thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng: Từ 8: sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương,
Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng: Từ 8: sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương,

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
8 sáng đến 6 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

Texas

Ghi Danh vào
1-888-887-9003  TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711 
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711 
8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều (tối), giờ địa phương

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
8 sáng đến 5 chiều (tối), giờ địa phương, thứ Hai - thứ Sáu

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Quý vị cần thông tin về Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép của chúng tôi dành cho những người có Medicaid và Medicare? Hãy liên hệ với UnitedHealthcare bằng điện thoại, trực tuyến hay gửi thư.

Điện thoại

1-844-812-5967 TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Đã là hội viên? Hãy gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID của quý vị.

Gửi thư về

Dịch Vụ Khách Hàng Của UnitedHealthcare
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

Gặp gỡ đại lý

Hoặc điền vào biểu mẫu dưới đây và một Đại diện Bán hàng của UnitedHealthcare sẽ liên lạc với quý vị.

Tìm bảo hiểm y tế phù hợp với quý vị hoặc người khác

Trả lời một vài câu hỏi đơn giản để tìm một chương trình phù hợp.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software