Medicaid Liên hệ với Chúng tôi

Tìm chương trình bảo hiểm y tế phù hợp với quý vị hoặc người khác.

Câu hỏi về Chương trình Medicaid hoặc Children’s Health Insurance Program (CHIP)?

Quý vị cần thông tin về các chương trình Medicaid/CHIP của chúng tôi? Liên hệ với UnitedHealthcare qua điện thoại hoặc qua thư. 

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều, giờ địa phương

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 7:00 chiều

Medicaid (MMA) và LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều

Hawaii

Chương Trình Tích Hợp QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:45 sáng đến 4:30 chiều, Giờ Địa phương

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 sáng đến 6 chiều

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều

Louisiana

Chương trình Healthy Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 7 chiều, giờ ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Commnity Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều
Thứ Tư từ 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng từ 8 sáng đến 5 chiều

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều
Thứ Tư từ 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng từ 8 sáng đến 5 chiều

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ CT 

Nebraska

Heritage Health 
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều, giờ CT, 6 sáng đến 6 chiều, giờ MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều, giờ CT, 6 sáng đến 6 chiều, giờ MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều, giờ EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều, giờ EST, 7 ngày trong tuần

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều, giờ EST

Bắc Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ ET. Không bao gồm các Ngày nghỉ của Tiểu bang

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu: 7:30 a.m. đến 5:30 p.m.
Thứ Tư: 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng: 8 a.m. đến 5 p.m.
Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng: 8 a.m. đến 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, Giờ Địa phương

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, Giờ Địa phương

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

Texas

Ghi Danh vào
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, giờ địa phương.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Arizona

AHCCCS Complete Care
1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

Developmental Disabilities Program
1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

Long Term Care
1-800-293-3740   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều

California

California Medi-Cal
1-866-270-5785    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều, giờ địa phương

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

Health and Home Connection
1-800-791-9233    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 7:00 chiều

Medicaid (MMA) và LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều

Hawai‘i

Chương Trình Tích Hợp QUEST
1-888-980-8728    TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:45 sáng đến 4:30 chiều, Giờ Địa phương

Indiana

Hoosier Care Connect
1-800-832-4643   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8 sáng đến 6 chiều

Kentucky

Community Plan
1-866-293-1796   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều

Louisiana

Chương trình Healthy Louisiana
1-866-675-1607   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7 sáng đến 7 chiều

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 7 chiều, giờ ET 

Michigan

Healthy Michigan Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Commnity Plan
1-800-903-5253   TTY 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều
Thứ Tư từ 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng từ 8 sáng đến 5 chiều

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 7:30 sáng đến 5:30 chiều
Thứ Tư từ 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng từ 8 sáng đến 5 chiều

Missouri

MO HealthNet Managed Care
1-866-292-0359   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ CT 

Nebraska

Heritage Health 
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều, giờ CT, 6 sáng đến 6 chiều, giờ MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion
Dịch vụ thành viên
1-800-641-1902   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều, giờ CT, 6 sáng đến 6 chiều, giờ MT 
Heritage Health Enrollment Center
1-888-255-2605

Nevada

Health Plan of Nevada Medicaid 
1-800-962-8074  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều 

Health Plan of Nevada - Nevada Check Up
1-800-962-8074  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

New York

Community Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Essential Plan
1-888-617-8979   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều, giờ EST

Dual Advantage
1-888-565-8170   TTY 711
8 sáng đến 8 chiều, giờ EST, 7 ngày trong tuần

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều, giờ EST

Bắc Carolina

Community Plan
1-800-349-1855   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ ET. Không bao gồm các Ngày nghỉ của Tiểu bang

Ohio

Community Plan
1-800-895-2017   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 7 sáng đến 7 chiều

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu: 7:30 a.m. đến 5:30 p.m.
Thứ Tư: 7:30 sáng đến 8 chiều
Thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng: 8 a.m. đến 5 p.m.
Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng: 8 a.m. đến 5 p.m.

Pennsylvania

Community Plan for Families
1-800-414-9025   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, Giờ Địa phương

Community Plan for Kids
1-800-414-9025   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, Giờ Địa phương

Rhode Island

Rhody Health Partners
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Rhody Health Partners ACA Adult Expansion
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

RIte Care
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Children with Special Health Care Needs
1-800-587-5187   TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 6 chiều

Tennessee

Community Plan
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 giờ một ngày. 7 ngày một tuần.

Texas

Ghi Danh vào
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 5 chiều, giờ địa phương.

Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Dành Cho Trẻ Em (Children's Health Insurance Program, CHIP)
1-888-887-9003  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Connected® (Medicare-Medicaid Plan)
1-800-256-6533  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus  (CCC Plus)
1-866-622-7982  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Community Plan of Virginia  FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
7 ngày một tuần từ 8 sáng đến 8 chiều, giờ địa phương.

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO)
1-877-542-8997  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 sáng đến 5 chiều, giờ PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
Thứ Hai - Thứ Sáu, 7 sáng đến 7 chiều, Giờ Địa phương

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software