Thăm khám Từ xa hoặc Thăm khám Trực tuyến: Ở nhà và nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Hẹn khám mà không cần đến văn phòng: Thăm khám từ xa (Thăm khám trực tuyến)

Quý vị có thể nói chuyện hoặc "thăm khám" với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên FaceTime, Skype, Zoom hoặc các ứng dụng thăm khám từ xa khác trên thiết bị. Đây được gọi là thăm khám từ xa hoặc thăm khám trực tuyến. Những dịch vụ này có sẵn 24/7. Nếu quý vị tò mò về cơ chế áp dụng, hãy xem ví dụ sau.

Thăm khám Trực tuyến cho phép quý vị nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến cho nhu cầu chăm sóc khẩn cấp, 24/7. Những lần khám này có thể được cung cấp qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên như Teladoc, American Well, Doctor On Demand, v.v. Những lần khám này rất lý tưởng cho cúm mùa, dị ứng, đau mắt đỏ và các mối quan ngại y tế khẩn cấp khác. 

Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để tìm hiểu và sử dụng quyền lợi Thăm Khám Trực Tuyến của mình. Giữ khoảng cách với người khác sẽ giúp quý vị có cơ hội tránh nhiễm vi-rút. Nếu quý vị tin rằng mình có thể đã nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) hoặc có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các lần khám từ xa với người chăm sóc tại địa phương của quý vị

Quý vị có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương xem họ có cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến) không. Nếu quý vị không có nhà cung cấp mà quý vị thường đến thăm khám, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế để tìm một nhà cung cấp trong mạng lưới có thể cung cấp dịch vụ thăm khám từ xa. 

UnitedHealthcare cam kết sẽ giúp quý vị nhận được sự chăm sóc mà quý vị cần từ nhà hay cơ quan qua các lần khám từ xa với nhà cung cấp tại địa phương của mình. Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa đối với các nhà cung cấp trong hệ thống cho nhiều chương trình của chúng tôi đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, như ghi dưới đây. 

 • Chương trình bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Individual và Group Market được bảo hiểm toàn bộ, có lựa chọn tham gia cho chủ lao động tự tài trợ, có chi tiết như sau: 
  • Mở rộng khả năng tiếp cận với nhà cung cấp trong hệ thống đối với dịch vụ thăm khám từ xa: Hội viên được mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa với nhà cung cấp trong hệ thống2 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các lần khám này cần được cung cấp qua hình thức âm thanh-video tương tác trực tiếp hoặc chỉ có âm thanh. 
  • Bảo hiểm cho các lần khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19: Có $0 chia sẻ chi phí cho các lần khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19 với người chăm sóc trong mạng lưới đến hết giai đoạn khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng1, hiện dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng Một năm 2021. 
  • Đối với những nhà cung cấp ngoài hệ thống, quý vị sẽ được mở rộng khả năng tiếp cận thăm khám từ xa cho các lần khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2020. Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2020, dịch vụ thăm khám từ xa ngoài hệ thống được bao trả theo chương trình quyền lợi của hội viên.
  • Bảo hiểm cho các lần khám từ xa không liên quan đến COVID-19: Quý vị được mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thăm khám từ xa với người chăm sóc trong hệ thống đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. Điều này bao gồm các lần khám từ xa cho y tế, sức khỏe tâm thần (hành vi), vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu âm ngữ, trị liệu thần kinh cột sống, chăm sóc sức khỏe tại nhà điều dưỡng, các dịch vụ thị lực, thính lực và nha khoa. Quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm hoặc tiền khấu trừ nào theo chương trình quyền lợi của quý vị.

Xin lưu ý rằng các quy tắc, quy định và giai đoạn khẩn cấp cụ thể của tiểu bang được áp dụng và có thể tìm thấy trên Trang web của nhà cung cấp UnitedHealthcare hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản hội viên. Những nội dung này có thể khác nhau tùy theo quy định của liên bang. Nếu không có trường hợp ngoại lệ cụ thể nào của tiểu bang thì hướng dẫn của UnitedHealthcare sẽ được áp dụng.  

 • Chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage: 

   Bao trả cho các lần khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19: Đối với khám từ xa liên quan đến xét nghiệm COVID-19, quý vị có $0 chia sẻ chi phí cho các lần khám trong và ngoài mạng lưới đến hết giai đoạn khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng, hiện dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng Một năm 2021.

   Bao trả cho điều trị COVID-19 qua các lần khám từ xa: Đối với điều trị COVID-19 qua thăm khám từ xa, quý vị có $0 chia sẻ chi phí cho các lần khám điều trị từ xa trong và ngoài mạng lưới đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. UnitedHealthcare chọn mở rộng miễn trừ khoản chia sẻ chi phí này để giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần.

   Bao trả cho các lần khám từ xa không liên quan đến COVID-19: Đối với những người chăm sóc trong và ngoài mạng lưới, quý vị đã được mở rộng quyền tiếp cận thăm khám từ xa đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. Điều này bao gồm các lần khám từ xa cho y tế, sức khỏe tâm thần (hành vi), vật lý trị liệu, trị liệu nghề nghiệp, trị liệu âm ngữ, trị liệu thần kinh cột sống, chăm sóc sức khỏe tại nhà, các dịch vụ thị lực, thính lực và nha khoa.

    

   Quý vị sẽ có $0 chia sẻ chi phí cho các dịch vụ chăm sóc chính thăm khám từ xa trong và ngoài mạng lưới đến hết ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020. UnitedHealthcare chọn mở rộng miễn trừ khoản chia sẻ chi phí này để giúp quý vị tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế thường quy mà quý vị cần.

    

   Khoản chia sẻ chi phí cho dịch vụ thăm khám từ xa không phải là dịch vụ chăm sóc chính sẽ được xử lý theo chương trình quyền lợi của quý vị từ ngày 1 tháng Mười2020. Quý vị chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản đồng trả, tiền đồng bảo hiểm và tiền khấu trừ nào theo chương trình quyền lợi của quý vị.

    

 • Chương trình sức khỏe Medicaid: Có thể áp dụng các biến thể và quy định theo tiểu bang. Vui lòng xem Trang web của chương trình UnitedHealthcare Community và trang web của tiểu bang để cập nhật thông tin mới nhất. Nếu không có trường hợp ngoại lệ cụ thể nào của tiểu bang thì hướng dẫn thông thường của chương trình UnitedHealthcare sẽ được áp dụng.

Để biết thông tin về phạm vi bảo hiểm quyền lợi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị hoặc xem lại các tùy chọn phạm vi bảo hiểm COVID-19 bổ sung có thể có.

  Thăm khám từ xa cho chăm sóc khẩn cấp 24/7 

  Với Thăm khám ảo, quý vị có thể nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trực tuyến 24/7 nếu có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp như cúm mùa, dị ứng, mắt hồng, v.v. Lần khám chăm sóc khẩn cấp có thể được cung cấp qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên của chúng tôi, bao gồm Teladoc, American Well, Doctor On Demand, v.v. 

  Đối với nhiều hội viên của chương trình bảo hiểm y tế Cá nhân và Theo Nhóm, quý vị có thể tiếp cận quyền lợi Thăm khám Trực tuyến được cung cấp thông qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của UnitedHealthcare. Kể từ ngày 1 tháng 102020, tất cả các lần Thăm khám Trực tuyến không liên quan đến xét nghiệm COVID-19 sẽ được bao trả theo quyền lợi chương trình của quý vị. Nếu lần Thăm khám Trực tuyến của quý vị có liên quan đến xét nghiệm COVID-19, chia sẻ phí tổn của quý vị là $0 cho đến hết giai đoạn khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia1, hiện được dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

  Đối với các hội viên Medicare Advantage và Medicaid, quý vị có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi Thăm khám từ xa hiện được cung cấp qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của chúng tôi mà không phải chia sẻ chi phí. 

  Đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị để tìm hiểu và sử dụng quyền lợi Thăm Khám Ảo của quý vị.

Chăm sóc sức khỏe cảm xúc của quý vị

Trong thời gian căng thẳng, quý vị có thể cảm thấy khó đối mặt với tình hình. Nói chuyện với ai đó có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Dưới đây là một số cách để kết nối và chăm sóc bản thân.

 • Đường dây trợ giúp cảm xúc 24/7 miễn phí của chúng tôi luôn sẵn sàng để nhận cuộc gọi của quý vị vào bất cứ lúc nào theo số 1-866-342-6892. Đường dây Trợ giúp Optum có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ này miễn phí và dành cho tất cả mọi người.
 • Đường dây Phòng ngừa Tự tử Quốc gia cung cấp hỗ trợ 24/7 thông qua hình thức trò chuyện trực tuyến gọi là Lifeline Chat. Quý vị cũng có thể gọi số 1-800-273-8255 hoặc 1-800-799-4889 (TTY) để được hỗ trợ.
 • Đường dây Nhắn tin Khủng hoảng là một tài nguyên miễn phí 24/7 để giúp quý vị kết nối với một cố vấn tâm lý khủng hoảng. Nhắn “Home” tới 741741.

Chú thích

1. Đối với các chương trình bảo hiểm y tế Cá nhân và Được Bảo hiểm Toàn diện, chia sẻ phí tổn được miễn cho các lần thăm khám từ xa trong mạng lưới đã kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Đối với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoài mạng lưới, việc mở rộng các lần thăm khám từ xa đã kết thúc vào ngày 24 tháng 7 năm 2020. Tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2020, các dịch vụ thăm khám từ xa ngoài mạng lưới được bao trả theo chương trình quyền lợi của hội viên và chính sách hoàn trả thăm khám từ xa tiêu chuẩn của UnitedHealthcare.

Khi nào sử dụng thăm khám từ xa (thăm khám trực tuyến)

Hẹn khám chăm sóc y tế định kỳ

Nếu quý vị không nhiễm vi-rút Corona (COVID-19) và có nhu cầu y tế khác, quý vị có thể đặt lịch khám thăm khám từ xa với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương cho cả nhu cầu chăm sóc khẩn cấp và không khẩn cấp. Những lần khám này có thể áp dụng cho bất kỳ loại thăm khám nào sau đây: 

 • Chăm sóc khẩn cấp hoặc chăm sóc y tế thường quy (âm thanh/video tương tác và hoặc chỉ bằng âm thanh) 
 • Chăm sóc sức khỏe hành vi ngoại trú (âm thanh/video tương tác và chỉ bằng âm thanh) 
 • Vật lý trị liệu, trị liệu về nghề nghiệp hoặc ngôn ngữ (chỉ âm thanh/trực quan tương tác) 

Khoản chia sẻ chi phí được miễn cho các lần khám từ xa trong hệ thống sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 cho các hội viên có chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Medicaid, Individual và Group Market được bảo hiểm toàn bộ. Chúng tôi sẽ phối hợp với các khách hàng tự chi trả muốn chúng tôi thực hiện cách tiếp cận tương tự. Chi phí dịch vụ ngoài mạng lưới và khoản chia sẻ chi phí sẽ được áp dụng, nếu có. Các dịch vụ thăm khám từ xa ngoài mạng lưới sẽ được bao trả theo các quyền lợi chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Các cuộc hẹn khám liên quan đến vi-rút Corona (COVID-19)

Nếu quý vị cần lên lịch thăm khám cho các triệu chứng vi-rút Corona (COVID-19), thăm khám từ xa có thể là một lựa chọn tốt. Quý vị có thể nói chuyện với người chăm sóc mà không cần đến văn phòng hoặc phòng khám. Chúng tôi đã miễn khoản chia sẻ chi phí cho các lần khám liên quan đến xét nghiệm vi-rút Corona (COVID-19) trong tình huống khẩn cấp quốc gia này đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2020. Khoản bao trả này áp dụng cho các chương trình bảo hiểm y tế Medicare Advantage, Medicaid, Individual và Group Market. Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2020, các hội viên sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đồng trả, đồng bảo hiểm và khấu trừ theo chương trình quyền lợi của mình. 

Thăm khám nha khoa

Nếu quý vị có nhu cầu nha khoa khẩn cấp, quý vị có thể gọi cho nhà cung c cấp dịch vụ nha khoa để đặt hẹn khám nha khoa từ xa. Nếu quý vị cần trợ giúp tìm nha sĩ, hãy gọi đến số điện thoại trên thẻ hội viên Unitedhealthcare và chúng tôi sẽ giúp tìm nhà cung cấp ở gần quý vị.

 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi tới số điện thoại trên mặt sau thẻ ID hội viên của quý vị.

Chăm sóc sức khỏe cảm xúc của quý vị

Trong thời điểm vô cùng căng thẳng này, nói chuyện với ai đó có thể giúp ích cho quý vị. Đường dây trợ giúp cảm xúc 24/7 miễn phí của chúng tôi luôn sẵn sàng để quý vị gọi tới bất kỳ lúc nào theo số 866-342-6892. Đường dây Trợ giúp Optum có nhân viên là các chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo chuyên nghiệp. Dịch vụ này miễn phí và dành cho tất cả mọi người.

Nhận trợ giúp để hiểu rõ các quyền lợi của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị. Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ về chương trình bảo hiểm của mình, tìm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc kết nối quý vị với y tá. 

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này mô tả các yêu cầu của liên bang và chính sách quốc gia của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình. 

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software