Chương trình Sức khỏe ở Florida

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 10 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Florida

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP) H1045-039

H1045-039

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-039


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, và St. Johns.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho các thiết bị trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP) R7444-012

R7444-012

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-012


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $880 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP) R7444-013

R7444-013

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-013


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO D-SNP) H1045-039-000

H1045-039-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-039-000


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole, và St. Johns.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,400 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (PPO D-SNP) H1889-001-000

H1889-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Flagler, Orange, Osceola, Seminole, và Volusia.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,100 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo hiểm Thính giác Thường xuyên

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2500 mỗi 2 năm cho các thiết trị trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO D-SNP) R0759-003-000

R0759-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,140 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo hiểm Thính giác Thường xuyên

  Khám thường niên và khoản tín dụng $2500 mỗi 2 năm cho các thiết trị trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

Trẻ Khỏe Mạnh Florida


Chương trình Florida Healthy Kids của chúng tôi dành cho trẻ em đến 19 tuổi. Quý vị có thể chọn bác sĩ cho trẻ. Các con của quý vị sẽ được hưởng các quyền lợi đặc biệt khác mà các chương trình Bảo hiểm Sức khỏe cho Trẻ em Florida (CHIP) khác không cung cấp. Chọn "Xem Chương Trình" để biết thêm những quyền lợi mà chương trình của chúng tôi mang đến cho gia đình quý vị.

Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns, và Volusia.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của con quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Kiểm tra phòng ngừa, tiêm chủng và kiểm tra mắt.

 • Nhập viện

  Quý vị sẽ không phải trả bất kì khoản nào cho dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện của trẻ.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  7 giờ sáng - 7 giờ tối, giờ EST 1-888-216-0015 / TTY: 711

UnitedHealthcare Chương trình Cộng đồng Medicaid (MMA)


Chương trình Medicaid (MMA) của chúng tôi dành cho phụ nữ có thai, trẻ em và người trưởng thành đáp ứng các yêu cầu về thu nhập. Chọn "Xem Chương Trình" để biết thêm những quyền lợi mà chương trình của chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, và Volusia.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

 • Chăm sóc mang thai

  Các bà mẹ mang thai nhận được chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt để giúp quý vị và em bé của quý vị được khỏe mạnh.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  24 Giờ một ngày. 7 ngày một tuần.  1-888-716-8787 / TTY: 711

UnitedHealthcare Health & Home Connection


UnitedHealthcare Kết nối Sức khỏe & Ngôi nhà là một chương trình quản lý chăm sóc phối hợp dành cho những người cao niên tại cộng đồng có nguy cơ phải vào viện dưỡng lão.

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, và Volusia.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, 1-800-791-9233 / TTY: 711

UnitedHealthcare Chương trình Cộng đồng (Medicaid (MMA) và LTC)


Chương trình Medicaid Florida cung cấp một loạt các quyền lợi cùng với nhiều dịch vụ bổ sung hữu ích. 

Chương trình Medicaid(MMA) của chúng tôi bảo hiểm cho trẻ em, gia đình, phụ nữ có thai và người độc thân trưởng thành có đủ điều kiện gia nhập dựa trên thu nhập. UnitedHealthcare Kết nối Sức khỏe & Ngôi nhà là một chương trình quản lý chăm sóc phối hợp dành cho những người cao niên tại cộng đồng có nguy cơ phải vào viện dưỡng lão. 

Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về mỗi chương trình, bao gồm các quyền lợi. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, và Volusia.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:  Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều 

MMA: 1-888-716-8787  LTC: 1-800-791-9233 / TTY: 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software