Florida Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

UnitedHealthcare Dual Complete® LP - FL (HMO SNP)
H1045-039

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Hearing Coverage Icon

Bảo Hiểm Thính Lực

Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Brevard, Charlotte, Clay, Duval, Flagler, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, Orange, Osceola, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota, Seminole and St. Johns.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H1045-039

UnitedHealthcare Dual Complete® RP - FL (Regional PPO SNP)
R7444-012

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $880 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Hearing Coverage Icon

Bảo Hiểm Thính Lực

Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-012

UnitedHealthcare Dual Complete® RP ONE (Regional PPO SNP)
R7444-013

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ
Xem thêm
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Hearing Coverage Icon

Bảo Hiểm Thính Lực

Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-842-4968 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R7444-013

Florida Healthy Kids

Our Florida Healthy Kids program is for children up to age 19. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other Florida Children's Health Insurance Program (CHIP) plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots and eye exams.

Hospitalization Icon

Nhập viện

You pay nothing for your child’s hospital care.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-216-0015 / TTY: 711

7am - 7pm EST

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-216-0015
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Baker, Clay, Duval, Flagler, Nassau, St. Johns and Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid(MMA)

Our Medicaid(MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới. 

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương. 

Pregnancy Care Icon

Chăm sóc mang thai

Pregnant mothers get extra care and support to keep you and your baby healthy.  

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-716-8787 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-716-8787
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-791-9233 / TTY: 711

Monday–Friday, 8:00 a.m. to 7:00 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-791-9233
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) and LTC)

The Florida Medicaid Plans offer a range of benefits along with extras that you may find useful.


Our Medicaid(MMA) plan covers children, families, pregnant women and single adults who may qualify based on income. UnitedHealthcare Health & Home Connection is a coordinated care management program for community-based elderly who are at risk of nursing home placement.

Please click on the links below to find out more about each plan, including benefits.


UnitedHealthcare Community Plan Medicaid(MMA)


UnitedHealthcare Health & Home Connection

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233
/ TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m. local time.
Monday - Friday.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
MMA: 1-888-716-8787
LTC: 1-800-791-9233

TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union and Volusia.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software