UnitedHealthcare Chương trình Cộng đồng (Medicaid (MMA) và LTC)

Medicaid

Chương trình Medicaid Florida cung cấp một loạt các quyền lợi cùng với nhiều dịch vụ bổ sung hữu ích. 

Chương trình Medicaid(MMA) của chúng tôi bảo hiểm cho trẻ em, gia đình, phụ nữ có thai và người độc thân trưởng thành có đủ điều kiện gia nhập dựa trên thu nhập. UnitedHealthcare Kết nối Sức khỏe & Ngôi nhà là một chương trình quản lý chăm sóc phối hợp dành cho những người cao niên tại cộng đồng có nguy cơ phải vào viện dưỡng lão. 

Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về mỗi chương trình, bao gồm các quyền lợi. 

Alachua, Baker, Bradford, Citrus, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Flagler, Gilchrist, Hamilton, Hardee, Hernando, Highlands, Hillsborough, Lafayette, Lake, Levy, Manatee, Marion, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Polk, Putnam, St. Johns, Sumter, Suwannee, Union, và Volusia.

UnitedHealthcare Community Plan does not treat members differently because of sex, age, race, color, disability or national origin.
If you think you were treated unfairly because of your sex, age, race, color, disability or national origin, you can send a complaint to:

Civil Rights Coordinator UnitedHealthcare Civil Rights Grievance
P.O. Box 30608
Salt Lake City, UTAH 84130
UHC_Civil_Rights@uhc.com

You must send the complaint within 60 days of when you found out about it. A decision will be sent to you within 30 days. If you disagree with the decision, you have 15 days to ask us to look at it again.

If you need help with your complaint, please call the toll-free member phone number listed on your health plan member ID card, TTY 711, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  • You can also file a complaint with the U.S. Dept. of Health and Human Services. Online: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
  • Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
  • Điện thoại: Toll-free 1-800-368-10191-800-537-7697 (TDD) 
  • Thư: U.S. Dept. of Health and Human Services 200 Independence Avenue SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 

If you need help with your complaint, please call the toll-free member phone number listed on your member ID card.

We provide free services to help you communicate with us. Chẳng hạn tài liệu bằng các ngôn ngữ khác hoặc cỡ chữ in lớn. Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone number listed on your health plan member ID card, TTY 711, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m. 

We provide free services to help you communicate with us. Chẳng hạn tài liệu bằng các ngôn ngữ khác hoặc cỡ chữ in lớn. Or, you can ask for an interpreter. To ask for help, please call the toll-free member phone number listed on your health plan member ID card, TTY 711, Monday through Friday, 8:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Florida UnitedHealthcare Community Plan Medicaid (MMA)

Our M*Plus (MMA) plan is for pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor, and you get extras that other Florida Medicaid plans don’t offer.

UnitedHealthcare Health & Home Connection

UnitedHealthcare Kết nối Sức khỏe & Ngôi nhà là một chương trình quản lý chăm sóc phối hợp dành cho những người cao niên tại cộng đồng có nguy cơ phải vào viện dưỡng lão.

Nguồn trợ giúp cho Hội viên

Nguồn trợ giúp cho Hội viên

Tìm Hiểu Thêm

UnitedHealthcare Community Plan (Medicaid(MMA) and LTC)

Kiểm Tra Điều Kiện Hội Đủ

Đăng ký

Call to enroll today.

24 Giờ một ngày.

7 days a week.

MMA: 1-888-716-8787

LTC: 1-800-791-9233

TTY: 711

Câu hỏi

Đã là thành viên?

Đã là thành viên? Quý vị được quyền truy cập vào trang web chỉ dành cho thành viên của chúng tôi. In thẻ ID, trò chuyện trực tuyến với y tá, và nhiều hơn nữa.

Cẩm nang dành cho thành viên

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software