What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place.

Use the navigation items on the left to find what you're looking for fast.

Please remember to check our website frequently for updates regarding reimbursement policies, provider manuals and bulletins, providing information to our provider network of changes throughout the year. 

 

Liên Hệ

Select a plan below for contact information (call center, mailing address and more).

Provider Call Center: 866-270-5785
Hours of Operation: M-F 8:00 am-5:00 pm PST

Mailing Address:
San Diego County:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
4365 Executive Drive, Suite 500
San Diego, CA 92121

Sacramento County
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
8880 Call Center Drive, Suite, 300
Sacramento, CA 95826

Claims & Medical Records Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
P.O. Box 30884
Salt Lake City, UT 84130-0884

Provider Disputes Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
Attention: Provider Dispute
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131

Member Grievance & Appeals:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
Attention: Grievance and Appeals
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

 

 

Prior Authorization and Notification

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 4/1/2018 (PDF 209,22 KB) - Updated 3.27.2018

Archive

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 1/1/2018 (PDF 208,66 KB) - Updated 12.27.2017

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 10/1/2017 (PDF 215,58 KB) - Updated 9.25.2017

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.