What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.
 

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Maryland Providers

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place. Use the navigation menu on the left to find what you're looking for fast.

 

Liên Hệ

Hours of Operation: 8:00 am - 6:00 pm EST
Provider Call Center: 877-842-3210
Member Services Number: 800-318-8821 (TTY 711),  Monday-Friday, 8:00 am to 7:00 pm EST 

Mailing Address:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
6220 Old Dobbin Lane
Columbia, MD  21045

Claims Mailing Address:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131 

Utilization Denial & Appeals Department Mailing Address:
UM Denial & Appeals Department
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

Claims Appeals Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan Appeals-Maryland
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

Credentialing Updates:
Contact the National Credentialing Center at 1-877-842-3210.

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Prior Authorization

Prior authorization is required for some services. A current list of prior authorization services, forms, and how to request authorization can be found on the "Prior Authorization Requirements" tab on the left menu. 

 

Maryland Specialty Referral Requirements

Referrals are required for most specialty services. The links below provide more information on our referral requirements including how to submit online referrals. 

Referral Information - Frequently Asked Questions (PDF 94,96 KB)
Maryland Uniform Consultation Form (PDF 41,57 KB)

Click here for Referral Submissions and Referral Status 

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.