NE_Image

What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Nebraska Providers

Welcome to the UnitedHealthcare Community Plan area for Nebraska providers!

 

On this site you will find the information, forms, manuals and links you need to successfully partner with UnitedHealthcare Community Plan. We are committed to working with you and your staff to achieve the best possible health outcomes for our members.

This website provides a current summary of health services and drug coverage provided by UnitedHealthcare Community Plan of Nebraska, Jan. 1, 2017, to Dec. 31, 2017. A detailed description of the benefits can be found in the Member Handbook.

Select one of the navigation buttons on the left to find what you’re looking for, or select one of our forms and resources below.

 

Medicaid Managed Care Rule External FAQs (PDF 64,57 KB)
Medicaid Managed Care Rule Presentation
(PDF 90,71 KB)

Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

866-331-2243

Hours of Operation
7:00 am - 8:00 pm CST (6:00 am - 7:00 pm MST), Monday - Friday

 

Mailing Address

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
2717 N 118th Street, Suite 300
Omaha, NE 68164

 

Địa Chỉ Gửi Thư Yêu Cầu

UnitedHealthcare
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

 

Utilization Denial & Appeals Department Mailing Address

National A&G Service Center
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

 

Claims Appeals Mailing Address

UnitedHealthcare Community Plan Appeals
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

 

Pharmacy Contact Information

Rx Claims Processing Technical Assistance: Contact the OptumRx Help Desk at
877-231-0131, 24 hours a day, 7 days a week.

Pharmacy Prior Authorization Assistance: Contact our Pharmacy Prior Authorization line at 800-310-6826.

Medical DME Questions: Contact our Provider Service Center at 866-331-2243. 

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

UnitedHealthcare Provider Resources

UnitedHealthcare Corporate website

Nebraska Provider Advocate Contact Sheet (PDF 55,06 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.