Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.
UnitedHealthcare Community Plan Ohio Providers

Welcome to the UnitedHealthcare Community Plan Health Professionals area for Ohio providers!

Ở đây quý vị sẽ tìm thấy mọi thông tin, biểu mẫu, sách hướng dẫn và đường dẫn cần thiết để thực hiện công việc với Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare.

Attention Providers:  The Ohio Department of Medicaid has recently changed its policy on record retention per OAC 5160-26-06.  The UnitedHealthcare Community Plan Provider Agreement has changed for the retention of all records, including medical records and financial documents. 

 

Trung Tâm Dịch Vụ Nhà Cung Cấp

 

 

(800) 600-9007
Monday-Friday, 8 a.m. – 5 p.m. 

 

Postal Mailing Address

 

 

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
9200Worthington Road, 3rd Floor
Westerville, OH 43082

 

Địa Chỉ Gửi Thư Yêu Cầu

 

 

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
P.O. Box 8207
Kingston, NY 12402

 

Địa Chỉ Kháng Cáo Quản Lý Sử Dụng   

 

 

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Attn: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131
Fax: (801) 994-1082

 

Claims Appeals Mailing Address

 

 

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Attn: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131
Fax: (801) 994-1082

 

UHC Connected™ For MyCare
Ohio Appeals Mailing Address

 

 

Part C Appeals or Grievances:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Attn: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131
Fax: (801) 994-1082

Medicare Part D Grievances:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Attn: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131
Fax: (801) 994-1082

Medicare Part D Appeals:
Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
Attn: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9998
Fax: (877) 960-8235

 


 

Prior Authorization

The Prior Authorization lists below are not an indication that other codes not appearing on these lists are covered. Before providing services, providers should check the following for coverage limiations and information:

UnitedHealthcare Outpatient Injectable Chemotherapy Prior Authorization Program Overview  (PDF 72,17 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions & UnitedHealthcare Community Plan
UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2018 (PDF 293,21 KB)

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare
UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 4/1/2018 (PDF 212,58 KB)
UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 1/1/2018
(PDF 211,38 KB)

UnitedHealthcare Connected - MyCareOhio
UnitedHealthCare Connected for MyCareOhio - Effective 4/1/2018 (PDF 258,66 KB)
UnitedHealthcare Connected for MyCareOhio - Effective 1/1/2018
(PDF 235,74 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 1/1/2018  (PDF 282,37 KB)

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 10/1/2017 (PDF 286,74 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 10/1/2017 (PDF 213,12 KB)

UnitedHealthcare Connected for MyCareOhio - Effective 10/1/2017 (PDF 241,1 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2017 (PDF 300,09 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 7/1/2017 (PDF 209,37 KB)

UnitedHealthcare Connected for MyCareOhio - Effective 7/1/2017 (PDF 238,05 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 4/1/2017 (PDF 180,36 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2017 (PDF 299,55 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements -  Effective 1/1/2017 (PDF 306,96 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan-Medicare Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2017 (PDF 300,79 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 2/1/2017 (PDF 173,6 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 1/1/2017 (PDF 173,66 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH Effective 10/1/2016 (PDF 178,06 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification / Prior Authorization Requirements -  Effective 10/1/2016 (PDF 277,31 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 7/1/2016 (PDF 266,74 KB)  

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 7/1/2016 (PDF 187,81 KB)

UnitedHealthcare Medicare Solutions and UnitedHealthcare Community Plan Notification/Prior Authorization Requirements - Effective 5/1/2016 (PDF 251,42 KB)

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization OH - Effective 5/1/2016 (PDF 172,95 KB)

 

Thuốc Tiêm Y Tế 

Các loại thuốc chuyên ngành trong nhà thuốc được bao trả trong Quyền Lợi Y Tế có thể được cung cấp qua nhiều kênh khác nhau – nhà cung cấp tiêm truyền tại nhà, cơ sở điều trị ngoại trú, bác sĩ, hoặc nhà thuốc chuyên ngành.

Specialty pharmacy medications covered under the member’s medical benefit may be obtained through various sources ‒ home infusion providers, outpatient facilities, physicians or specialty pharmacy.

If you don’t want to buy and bill a specialty pharmacy medication covered under the member’s medical benefit, you may order it through the following network specialty pharmacy:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Số Điện Thoại

BriovaRx

855-427-4682

The following specialty pharmacies also provide certain types of specialty medications:

Nhà Thuốc Chuyên Ngành Trong Hệ Thống

Loại Thuốc

Số Điện Thoại

Accredo (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Miễn Dịch Globulin

Tăng Áp Phổi

800-803-2523

 

Option Care (nursing services)

Thiếu Enzyme

Bệnh Gaucher

Chứng rối loạn đông máu

Miễn Dịch Globulin

Bệnh Makena

866-827-8203

Nhà Thuốc Chuyên Ngành CVS Caremark

Tăng Áp Phổi

800-237-2767


Coverage of a requested medication depends on the member’s benefit, and availability of a specific drug from a network specialty pharmacy may vary.

Upon request, a specialty pharmacy can deliver the medication to your office or another site such as a member’s home.

Medications obtained through a specialty pharmacy will be directly billed to the patient’s health plan.

 

Provider Administrative Manuals

Quick Reference Guide for the UnitedHealthcare Administrative Guides (PDF 112,23 KB)

Medicaid
Care Provider Manual (PDF 650,93 KB)

UnitedHealthcare ConnectedTM for MyCare Ohio Medicare-Medicaid Product 
Ohio MyCare Provider Manual (PDF 1,95 MB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.