Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.

Welcome!

Welcome to the UnitedHealthcare Community Plan Health Professionals area for Oklahoma providers! Here you will find the information, forms, manuals and links you need to conduct business with UnitedHealthcare Community Plan.

 

Upcoming Training

UnitedHealthcare Dual Complete Provider Expo Invitation (PDF 170,75 KB) - Date Posted 4.19.2018

Introduction to UnitedHealthcare Dual Complete (PDF 903,54 KB) - Date Posted 5.21.2018 

 

Dual Plan (HMO-SNP) coming soon, learn more

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Reporting Fraud, Waste and Abuse

If you suspect another provider or member has committed fraud, waste or abuse, you have a responsibility and a right to report it.

Hãy gọi chúng tôi theo số: 1-866-675-1607 to report any issues or concerns. 

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.