Vui lòng chọn tiểu bang hành nghề của quý vị.

Welcome

We are committed to working with you and your staff to achieve the best possible health outcomes for our members. 

This website is dedicated to information specific to our health plan. Look here for policies, processes, news and alerts.

 

Introduction to UnitedHealthcare Community Plan of Virginia CCC Plus (PDF 904,52 KB)

Care Provider Quick Reference Guide (PDF 136,85 KB) - Use this guide to learn how to verify eligibility, where to submit claims, and more.

 

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Prior Authorization 

UnitedHealthcare Medicare Solutions & UnitedHealthcare Community Plan 

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2018 (PDF 293,21 KB)

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare 

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization VA - Effective 4/1/2018 (PDF 214,57 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Những chính sách và hướng dẫn này được cung cấp nhằm mục đích thông tin, và không thiết lập thành ý kiến tư vấn y khoa.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Yêu cầu khai đúng sự thật của các Yêu Cầu Bảo Hiểm, Báo Cáo, và Trình Bày với Chính Phủ

Tập Đoàn UnitedHealth yêu cầu tuân theo các quy định của luật pháp tiểu bang và liên bang, nghiêm cấm việc nộp các yêu cầu bảo hiểm gian lận có liên quan đến các chương trình chăm sóc sức khoẻ của liên bang, bao gồm Medicare và Medicaid. 
View our policy (PDF 38,15 KB).

Miễn Trách

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Để xem các thay đổi chính sách được cập nhật, hãy chọn phần Bản Tin ở bên trái.