UnitedHealthcare Community Plan - Chương Trình QUEST Integration - Cách Đăng Ký

UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration dành cho các cư dân hội đủ điều kiện nhận Medicaid trên toàn Bang Hawaii.

Hãy bắt đầu trên con đường đạt được sức khỏe tốt hơn với chúng tôi trong Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare.

Đây là các bước bạn cần tiến hành để đăng ký:

Bước 1

Nếu quý vị cần thêm thông tin về chương trình bảo hiểm y tế, xin liên hệ với UnitedHealthcare Community Plan để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Gọi đến đường dây miễn phí theo số 1-888-980-8728
TTY: 711 dành cho người khiếm thính 
7:45 sáng đến 4:30 chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu

Bước 2

Liên hệ Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Tiểu Bang Hawaii để nộp đơn tham gia Medicaid hoặc xác minh tiêu chuẩn của quý vị.  
Gọi đến đường dây miễn phí 1-800-316-8005 
TTY: Đường dây miễn phí 1-800-603-1201 đối với người bị khuyết tật về thính giác

Truy cập trang www.mybenefits.hawaii.gov để đăng ký và theo dõi điều kiện hội đủ của quý vị trực tuyến.


Bước 3

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận được hỗ trợ của Bang từ Phòng Med-QUEST, Sở Dịch vụ Nhân sinh của Bang Hawaii, quý vị sẽ nhận được một gói bưu kiện qua hòm thư từ họ yêu cầu quý vị chọn nhà cung cấp chương trình y tế của quý vị.  Thực hiện theo các hướng dẫn để đảm bảo rằng quý vị chọn Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare trong thời hạn quy định để cho họ biết về sự chọn lựa của quý vị.  

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software