UnitedHealthcare Community Plan - Chương Trình QUEST Integration - Cách Đăng Ký

UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration dành cho các cư dân hội đủ điều kiện nhận Medicaid trên toàn Bang Hawaii.

Hãy bắt đầu trên con đường đạt được sức khỏe tốt hơn với chúng tôi trong Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare.

Đây là các bước bạn cần tiến hành để đăng ký:

Bước 1

Nếu quý vị cần thêm thông tin về chương trình bảo hiểm y tế, xin liên hệ với UnitedHealthcare Community Plan để yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Gọi đến đường dây miễn phí theo số 1-888-980-8728
TTY: 711 dành cho người khiếm thính 
7:45 sáng đến 4:30 chiều. Thứ Hai-Thứ Sáu

Bước 2

Liên hệ Phòng Med-QUEST thuộc Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Tiểu Bang Hawaii để nộp đơn tham gia Medicaid hoặc xác minh tiêu chuẩn của quý vị.  
Gọi đến đường dây miễn phí 1-800-316-8005 
TTY: Miễn phí 1-800-603-1201 dành cho người bị khiếm thính

Truy cập www.mybenefits.hawaii.gov để ghi danh và theo dõi tính hội đủ điều kiện trực tuyến của quý vị.


Bước 3

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ giúp từ Bộ phận Med-QUEST thuộc Sở Dịch vụ Nhân sinh của Tiểu bang Hawai‘i, quý vị sẽ nhận được một gói bưu kiện qua đường bưu điện, trong đó yêu cầu quý vị phải chọn nhà cung cấp chương trình bảo hiểm y tế của mình. Làm theo hướng dẫn để đảm bảo rằng quý vị chọn UnitedHealthcare Community Plan trong khung thời gian quy định để quý vị báo cho họ biết về lựa chọn của mình.  

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software