Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan Công cụ tìm kiếm

Chọn Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc chính (PCP)

Nhà Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Chính của quý vị được gọi là một PCP. Mỗi thành viên của UnitedHealthcare Community Plan phải chọn một PCP.  

  • Nếu quý vị có một Chương trình UnitedHealthcare Medicare Advantage hoặc phạm vi bảo hiểm Medicare và chương trình dịch vụ phí Medicare, quý vị có thể chọn một PCP Trong Mạng lưới hoặc Ngoài Mạng lưới.
  • Nếu quý vị có chương trình Medicare Advantage và phạm vi bảo hiểm Medicare khác, quý vị không cần phải có một PCP.
  • Nếu quý vị có phạm vi bảo hiểm Medicaid và Medicare, quý vị có thể chọn một PCP Trong Mạng lưới hoặc Ngoài Mạng lưới.
  • Nếu quý vị lựa chọn một PCP (Bác sĩ Chăm sóc Chính) Ngoài Mạng lưới, chúng tôi sẽ làm việc với PCP của quý vị để gia nhập mạng lưới các bác sĩ của chúng tôi. Mỗi thành viên của Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare phải chọn một PCP từ mạng lưới của chúng tôi trừ khi không có PCP, là người sẽ cung cấp các dịch vụ cần thiết cho quý vị.

Nếu quý vị đang ở thai kỳ thứ hai hoặc thứ ba và quý vị đang nhận các dịch vụ tiền sản được bao trả, quý vị có thể tiếp tục thăm khám với OB/GYN của mình cho dù người đó không có trong mạng lưới của chúng tôi. Khi quý vị đã chọn một PCP, quý vị nên đến thăm khám ở bác sĩ đó để đáp ứng mọi nhu cầu y tế của mình. PCP của quý vị sẽ cung cấp hoặc điều phối mọi dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của quý vị. Nếu quý vị cần xét nghiệm hoặc điều trị mà PCP của quý vị không thể cung cấp, thì PCP của quý vị sẽ giới thiệu quý vị để được chăm sóc này.

Làm thế nào để Đặt lịch hẹn

Gọi cho Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe chính (PCP) của quý vị để đặt lịch hẹn. Cung cấp cho văn phòng:

  • Tên quý vị
  • Số ID Thành Viên của quý vị (trên thẻ ID thành viên của quý vị)
  • Tên của người cần thăm khám bác sĩ (và thông tin của họ nếu cuộc hẹn không phải dành cho quý vị)
  • Lý do quý vị cần gặp bác sĩ.

Tìm kiếm Nhà Cung Cấp.

Tìm kiếm một Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi / tâm thần.

Hướng Dẫn Hành Nghề Y Khoa

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare có các hướng dẫn hành nghề giúp các nhà cung cấp có quyết định về chăm sóc y tế. Các hướng dẫn này đến từ các nguồn được quốc gia công nhận. Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare có các hướng dẫn hành nghề về sức khoẻ phòng bệnh và các tình trạng sức khoẻ khác.

Xem toàn bộ danh mục các hướng dẫn dưới đây hoặc gọi điện tới đường dây miễn phí của Phòng Dịch vụ Hội viên của chúng tôi theo số 1-888-980-8728 (TTY:711) để yêu cầu một bản in.

Danh sách Thuốc ưu tiên

Mẫu Hoàn Tiền Thành Viên Trực Tiếp (DMR)

90 Danh Sách Thuốc Cấp Theo Ngày

Thuốc có nhãn hiệu và/hoặc thuốc gốc có thể không nằm trong phạm vi bảo hiểm. Có sẵn các tùy chọn chi phí thấp hơn và được bảo hiểm. Vui lòng xem 90 Danh sách Thuốc cấp theo ngày dưới đây để biết thêm thông tin.

Tìm Một Nhà Thuốc

Tìm nhà thuốc trong mạng lưới UnitedHealthcare dưới đây.

Tìm một Nhà Thuốc

Tìm Hiểu Thêm

Chương trình QUEST Integration của UnitedHealthcare Community Plan

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software