Healthy Louisiana Plan Bảng Thuật Ngữ

A

 • Kháng cáo

  1. Yêu cầu một buổi điều trần công bằng về một hành động đề xuất của cơ quan, hành động đã thực hiện của cơ quan, hoặc về việc cơ quan không có quyết định đúng thời hạn.

  2. Một vụ kiện pháp lý mà trong đó đương đơn/người đăng ký và đại diện của cơ quan BHSF trình bày sự việc được kháng cáo trước viên chức điều trần công bằng.

 • Đương đơn

  Một cá nhân có yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan.

 • Đơn đề nghị

  Một yêu cầu quyền lợi chính thức được thực hiện bằng văn bản gửi đến cơ quan và do đương đơn hoặc một người nào đó thực hiện thay mặt đương đơn ký tên. Có thể gửi đơn đề nghị bằng đường bưu điện, điện thoại, fax, trực tiếp, hoặc bằng điện tử.

C

 • Hạng

  Phân loại đương đơn/người đăng ký dựa trên các yêu cầu/hạng nhận biết nhất định. Các hạng hỗ trợ được liên bang cho phép mà BHSF có trách nhiệm xác định điều kiện hội đủ là Độ Tuổi (A), Mù Lòa (B), LIFC (trước đây có liên quan đến AFDC) (C) & (M), Khuyết Tật (D), Đối Tượng Hưởng Lợi Đủ Tiêu Chuẩn Medicare (Q), Người Tị Nạn (E) và Nhiễm Lao (TB).

 • Chứng Nhận

  1. Xác định hoàn cảnh của người làm đơn thuộc tiêu chuẩn điều kiện hội đủ.

  2. Vụ việc nhận biết và thông tin về điều kiện hội đủ do Hệ Thống Dữ Liệu Điều Kiện Hội Đủ Medicaid (MEDS) quản lý.

 • Medicaid Liên Tục

  Sự liên tục tạm thời các quyền lợi Medicaid đối với người nhận LIFC trước đây thông qua Transitional Medicaid hoặc Child Support Continuance.

 • Thu Nhập Có Thể Tính

  Thu nhập còn lại sau tất cả các khoản khấu trừ và ngoại lệ được phép cụ thể dành cho chương trình được đề nghị tham gia.

 • Nguồn Có Thể Tính

  Một nguồn có thể được tính khi xác định điều kiện hội đủ nguồn.

D

 • Ngày Vào

  Ngày mà một ngoại kiều đặt chân đến Hoa Kỳ theo hồ sơ ghi chép của Sở Nhập Tịch và Di Trú (BCIS). BCIS trước đây gọi là Cơ Quan Di Trú và Nhập Tịch (INS).

 • Hủy Bỏ Chứng Nhận

  Mất điều kiện hội đủ tham gia như là nhà cung cấp Medicaid, hoặc mất điều kiện hội đủ được cấp phép hoạt động cơ sở Medical do DHH cấp phép.

 • Người Phụ Thuộc

  Một người là trách nhiệm tài chính của một hội viên trong đơn vị thu nhập. Ví dụ: Đây là người mà có thể được tính như là người phụ thuộc về thuế, nếu có nộp thuế thu nhập.

E

 • E-MEM

  Một phiên bản điện tử của Cẩm Nang Điều Kiện Hội Đủ Medicaid (MEM) có thể truy cập trên trang web Cẩm Nang Trực Tuyến Medicaid DHH. MEM được soạn dành cho Đại Diện Cơ Quan như là kim chỉ nam để xác định điều kiện hội đủ.

 • E-MFM

  Một phiên bản điện tử của Cẩm Nang Biểu Mẫu Medicaid (MFM) có mọi biểu mẫu Medicaid BHSF, bao gồm một vài biểu mẫu dành cho nhà cung cấp Medicaid. Có thể truy cập E-MFM trên trang web Cẩm Nang Trực Tuyến Medicaid DHH.

 • Thu Nhập Từ Lao Động

  Thu nhập bằng tiền mặt hoặc bằng sản phẩm hoặc dịch vụ nhận được theo hình thức tiền công, tiền lương, hoa hồng, hoặc lợi nhuận từ các hoạt động mà cá nhân đó tích cực tham gia với tư cách là nhân viên hoặc từ công việc tự kinh doanh.

 • Medicaid Mở Rộng

  Bảo hiểm Medicaid dành cho những người mất điều kiện hội đủ SSI/MSS và đáp ứng tất cả các yêu cầu về điều kiện hội đủ chương trình PICKLE, Trẻ Em Khuyết Tật Đã Trưởng Thành (DAC), Góa Phụ/Góa Vợ Khuyết Tật (DW/W), Góa Phụ/Góa Vợ Sớm (EW/W), hoặc Góa Phụ/Góa Vợ Khuyết Tật (DW/w) không có chương trình SGA.

F

 • Gian lận

  Cố ý có quyền lợi hoặc nhận được các khoản thanh toán không hội đủ điều kiện.

G

 • Lý Do Chính Đáng

  Một lý do có thể chấp nhận được để trì hoãn yêu cầu hợp tác đối với các yếu tố điều kiện hội đủ nhất định.

I

 • Ngoại Kiều Bất Hợp Pháp

  Một ngoại kiều không được pháp luật cho phép vào Hoa Kỳ.

 • Thu nhập

  Một khoản tiền hoặc quyền lợi định kỳ được tính bằng tiền.

 • Ngoại Kiều Không Đủ Điều Kiện

  Một ngoại kiều tạm thời được phép vào Hoa Kỳ hoặc trong một thời gian cụ thể, là người chỉ hội đủ điều kiện đối với các dịch vụ y tế cấp cứu nếu đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hội đủ.

 • Cá Nhân Không Đủ Điều Kiện

  Trẻ, cha mẹ, hoặc vợ/chồng không hội đủ điều kiện theo nhóm sống trong nhà với người làm đơn/người đăng ký Medicaid có liên quan đến SSI.

L

 • LaMOMS

  Một chương trình Medicaid dành cho phụ nữ có thai sử dụng số tiền thu nhập cao hơn (đến 200% FPL) để thanh toán các dịch vụ thai sản, dịch vụ nha khoa, sanh con và chăm sóc đến 60 ngày sau khi chấm dứt thời kỳ thai sản.

 • Người Giám Hộ Hợp Pháp

  Một người được phép giám hộ trẻ vị thành niên theo lệnh của tòa án.

 • Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế dành cho Trẻ Em Louisiana (LaCHIP)

  Một chương trình Medicaid có các phúc lợi y tế dành cho những trẻ không được bảo hiểm hội đủ điều kiện đến tuổi 19.

 • Chương Trình Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế của Tiểu Bang Louisiana (SHIIP)

  SHIIP cung cấp dịch vụ giáo dục/vận động thông qua các tổ chức tài trợ địa phương cho cả người cao niên nghỉ hưu và chuẩn bị nghỉ hưu cũng như gia đình của họ. SHIIP có các dịch vụ trợ giúp miễn phí và bảo mật với Medicare, bảo hiểm y tế tư nhân cho chương trình Medicare bổ sung, và các lựa chọn bảo hiểm chăm sóc lâu dài. Ngoài ra, các cố vấn viên còn có nhiều thông tin về các nguồn, cơ quan và tổ chức khác có các dịch vụ dành cho người cao niên.

 • Khoản Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Y Tế Louisiana (LaHIPP)

  Một chương trình thanh toán phí bảo hiểm y tế theo nhóm do nhà tuyển dụng tài trợ dành cho những người hội đủ điều kiện tham gia Medicaid khi được xác định là sinh lợi. “Sinh Lợi” như được áp dụng trong chương trình này có nghĩa là phí bảo hiểm y tế mà Medicaid thanh toán cho người nhận Medicaid ít hơn là chi phí y tế mà Medicaid thanh toán cho cùng người đó nếu họ không có bảo hiểm.

 • Gia Đình Thu Nhập Thấp có Trẻ Em (LIFC)

  Một chương trình có chương trình Medicaid dành cho trẻ em hoặc gia đình nào đáp ứng các yêu cầu giới hạn về thu nhập.

M

 • Medicaid

  Một chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang dành cho những người có thu nhập thấp và đáp ứng các yêu cầu nhất định về điều kiện hội đủ. Tùy theo mỗi bang mà các chương trình có thể khác nhau. Để biết thông tin về các chương trình Apple Health (Medicaid) của Washington, hãy truy cập https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/apple-health-medicaid-coverage

 • Medicare

  Một chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, những người khuyết tật, hoặc những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Điều kiện hội đủ chương trình Medicare không căn cứ vào thu nhập, và bảo hiểm cơ bản tương tự ở mỗi tiểu bang.

Q

 • QI-1

  Nhóm một thuộc chương trình Medicaid, trong đó cá nhân hội đủ điều kiện được thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B.

 • QI-2

  Nhóm hai thuộc chương trình Medicaid, trong đó cá nhân được thanh toán một phần phí bảo hiểm Medicare Phần B. Chương trình QI-2 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2002.

 • Ngoại Kiều Đủ Tiêu Chuẩn

  Một ngoại kiều vào Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 22 tháng 8 năm 1996, hội đủ điều kiện chỉ được hưởng các dịch vụ y tế cấp cứu cho đến khi đáp ứng yêu cầu lưu trú để được xem xét bảo hiểm Medicaid đầy đủ.

 • Trẻ Đủ Tiêu Chuẩn

  Một trẻ được sanh ra trước ngày 30 tháng 9 năm 1983, dưới 19 tuổi và đáp ứng các yêu cầu về thu nhập và nguồn AFDC.

 • Chỉ Đối Tượng Hưởng Lợi Medicare Đủ Tiêu Chuẩn (trước đây là QMB Thuần Túy - “Chỉ” được thay cho “Thuần Túy”)

  Chỉ QMB hội đủ điều kiện được hưởng thanh toán Medicaid chỉ đối với phí bảo hiểm Medicare Phần A và/hoặc B, khoản khấu trừ Medicare và đồng bảo hiểm Medicare đối với các dịch vụ được Medicare bao trả, không hội đủ điều kiện được bảo hiểm Medicaid đầy đủ.

 • Đối Tượng Hưởng Lợi Medicare Đủ Tiêu Chuẩn Cộng Thêm (trước đây là QMB kép - “Cộng Thêm” được thay cho “Kép”)

  QMB Cộng Thêm hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi tương tự như Chỉ QMB và các quyền lợi Medicaid đầy đủ trong chương trình khác.

 • Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn

  Người thân của trẻ thuộc phạm vi quan hệ thích hợp với trẻ được nhận bảo hiểm Medicaid có liên quan đến C.

R

 • Người Có Trách Nhiệm

  Một hoặc nhiều cá nhân được người làm đơn/người đăng ký chỉ định (bằng lời hoặc bằng biểu mẫu chỉ định) thay mặt cá nhân đó làm đơn đăng ký hoặc tái tục Medicaid cụ thể. Tương tự như Đại Diện Được Ủy Quyền.

S

 • Đối Tượng Hưởng Lợi của Medicare có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (Chỉ SLMB)

  Một chương trình Medicaid thanh toán phí bảo hiểm Medicare Phần B mà không có quyền lợi Medicaid đầy đủ.

 • Đối Tượng Hưởng Lợi của Medicare có Thu Nhập Thấp Được Xác Định (SLMB) Cộng thêm

  SLMB Cộng Thêm hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi tương tự như Chỉ SLMB và các quyền lợi Medicaid đầy đủ trong chương trình khác.

 • Vợ/chồng

  Một cá nhân kết hôn hợp pháp với người khác hoặc giới thiệu trước cộng đồng với tư cách là chồng hoặc vợ với mối quan hệ không hợp pháp.

 • Cha/mẹ kế

  Một cá nhân đang sống trong nhà là vợ/chồng hợp pháp của cha/mẹ của trẻ nhưng không phải là cha/mẹ ruột, cha/mẹ hợp pháp, hoặc cha/mẹ nuôi của trẻ.

T

 • Bên Thứ Ba

  Một cá nhân, cơ sở, công ty hoặc cơ quan chịu trách nhiệm về tất cả hoặc một phần chi phí y tế cho người đăng ký Medicaid.

W

 • WorkSmart!

  Trước đây là dự án LEPIC. Một dự án được triển khai cho phép tất cả Nhân Viên của Eligibility Field Operation tích cực tham gia cải thiện quy trình về điều kiện hội đủ vì quyền lợi của nhân viên và khách hàng Medicaid. Theo các hướng dẫn và thực hành, nhân viên biết cách nhận biết các vấn đề công việc, suy nghĩ giải pháp có thể, kiểm tra những giải pháp có thể ở quy mô nhỏ để tìm hiểu điều gì có hiệu quả trong thực tế, và thực hiện cải thiện ở cấp địa phương, khu vực và tiểu bang.

Y

 • Chương Trình Cho Giới Trẻ

  Trẻ từ 18 đến 21 tuổi chịu sự chăm sóc của Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng (OCS) hội đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Trở lại đầu trang

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software