Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Chương trình Healthy Louisiana Cách Ghi Danh

Có bốn cách đăng ký chương trình Healthy Louisiana:

  1. Gọi cho Healthy Louisiana theo số 1-855-229-6848, TTY: 1-855-LaMed4Me (1-855-526-3346),, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng hệ thống tự động 24/7 bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
  2. Đăng ký trực tuyến tại www.healthy.la.gov.
  3. Điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký có trong bộ hồ sơ đăng ký Healthy Louisiana. Quý vị có thể gửi FAX mẫu đơn này đến số miễn phí 1-866-482-3676.
  4. Vào phần gặp gỡ Choose Health để trực tiếp đăng ký.

Chắc chắn chọn Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare.

Đăng ký:
Quý vị có thể thay đổi Chương Trình Sức Khỏe vì bất kỳ lý do nào trong 90 ngày đầu tiên sau khi quý vị đăng ký tham gia. Sau 90 ngày, nếu quý vị vẫn hội đủ điều kiện tham gia Medicaid, quý vị sẽ được đưa vào Chương Trình trong vòng chín tháng.

Đăng Ký Mở:
Tiểu bang sẽ gửi cho quý vị một bức thư 60 ngày trước khi kết thúc năm đăng ký của quý vị cho biết rằng quý vị có thể thay đổi Chương Trình nếu quý vị muốn. Đây gọi là "đăng ký mở." Quý vị không phải thay đổi Chương Trình Sức Khỏe. Nếu quý vị quyết định thay đổi Chương Trình trong khi đăng ký mở, quý vị sẽ bắt đầu Chương Trình mới khi chấm dứt năm đăng ký hiện tại của quý vị. Cho dù quý vị chọn Chương Trình mới hoặc ở lại Chương Trình cũ, quý vị sẽ được đưa vào Chương Trình đó trong vòng 12 tháng tiếp theo. Mỗi năm, quý vị có thể thay đổi Chương Trình Sức Khỏe trong thời gian đăng ký mở 60 ngày của mình.

Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc về Giai đoạn Ghi danh Mở rộng, hãy gọi Healthy Louisiana theo số 1-855-229-6848, TTY: 1-855-LaMed4Me (1-855-526-3346).

Hủy tư cách thành viên:
Nếu quý vị muốn thay đổi Chương Trình trong khi được đưa vào Chương Trình, quý vị phải có lý do chính đáng để thay đổi Chương Trình. Lý do chính đáng bao gồm di chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ, chất lượng chăm sóc kém, hoặc không thể có được sự chăm sóc mà quý vị cần. Louisiana Medicaid phải chấp thuận.

Mất Medicaid và Quyền Lựa Chọn Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Của Quý Vị:
Nếu tạm thời quý vị bị mất Medicaid, nhưng được đăng ký tham gia lại trong vòng 60 ngày, thì Chương Trình Sức Khỏe sẽ đăng ký cho quý vị với Bác Sĩ Chăm Sóc Riêng (PCP), là người điều trị cho quý vị trước khi quý vị bị mất Medicaid. Nếu quý vị không còn muốn PCP này nữa, thì quý vị có thể chọn một người khác. Quý vị sẽ phải chọn một PCP khác nếu PCP của quý vị không còn ở trong Chương Trình Sức Khỏe nữa, hoặc nếu người đó không còn chấp nhận bệnh nhân đăng ký tham gia Chương Trình Sức Khỏe nữa. Quý vị cũng phải chọn một PCP mới nếu quý vị di chuyển đến một khu vực dịch vụ khác.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software