Giới thiệu về các Chương Trình Toa Bác Sĩ Medicare Phần D

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (DSNP)

Nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medicare Advantage, quý vị cũng sẽ hội đủ điều kiện được bao trả thuốc theo toa bác sĩ Medicare Part D.

Quý vị sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về Phần D dưới đây. Để biết thêm thông tin về bao trả thuốc theo toa chương trình Medicare Phần D và các vấn đề khác có liên quan đến Medicare, hãy vào trang web chính thức của Medicare.

Chương trình Phần D là gì?

Tất cả các chương trình Phần D là chương trình bảo hiểm tư nhân do các công ty tư nhân giới thiệu. Có hai loại chương trình Phần D. Các chương trình Part D độc lập chỉ bao trả thuốc theo toa. Các chương trình Medicare Advantage cộng với Thuốc Theo Toa Bác Sĩ bao gồm khoản bao trả y tế cho những lần thăm khám bác sĩ và chi phí bệnh viện. Chúng cũng bao trả các loại thuốc theo toa bác sĩ.

Chi phí là bao nhiêu?

Một số người thanh toán phí bảo hiểm chương trình sức khỏe theo tháng, khoản khấu trừ và đồng thanh toán/đồng bảo hiểm thường niên. Nếu quý vị có thu nhập và tài sản giới hạn, quý vị có thể hội đủ điều kiện được Trợ giúp thêm. Nếu quý vị đồng thời hội đủ điều kiện cho cả hai chương trình Medicare và Medicaid (người hội hội đủ điều kiện kép), thì phí bảo hiểm của quý vị có khả năng được bao trả. Quý vị có thể nộp đơn hoặc tìm hiểu thêm thông tin bằng cách gọi điện đến phòng An Sinh Xã Hội ở số 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) từ 7:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu hoặc truy cập trang Web Cơ Quan Quản Trị An Sinh Xã Hội.

Những loại thuốc nào được bao trả?

Mỗi chương trình thuốc Phần D đều có Danh Sách Thuốc Theo Toa Bác Sĩ (PDL) của riêng mình, một danh sách các loại thuốc được chính phủ chấp thuận được chương trình bao trả. Các PDL khác nhau tùy theo mỗi chương trình, nhưng tất cả các chương trình đều giới thiệu nhiều khả năng lựa chọn cho quý vị và bác sĩ của quý vị. Trước khi quý vị tham gia chương trình, quý vị nên xem xét PDL của chương trình để chắc chắn đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Chương trình Phần D của tôi sẽ thanh toán các loại dược phẩm tôi phải không?

Hầu hết mọi người thanh toán một khoản chi phí cho từng toa thuốc bác sĩ của mình. Trong một vài trường hợp, quý vị có thể chịu trách nhiệm 100 phần trăm khoản thanh toán. Vài người không thanh toán khoản tiền nào.

Khi nào tôi phải đăng ký?

Quý vị có thể tham gia chương trình thuốc Medicare ba tháng trước tháng quý vị tròn65 tuổi, vào tháng quý vị tròn65 tuổi, và ba tháng sau khi quý vị tròn65 tuổi (gọi là Giai đoạn Đăng ký Ban đầu của quý vị). Nói chung, nếu quý vị mắc khuyết tật, quý vị có thể tham gia ba tháng trước và ba tháng sau tháng khuyết tật thứ 25 của quý vị. Chương trình sẽ thông báo cho quý vị biết khi nào thì bảo hiểm của quý vị bắt đầu.

Vui lòng ghi nhớ rằng nếu quý vị chọn đăng ký tham gia chương trình thuốc theo toa Medicare sau khi Giai đoạn Đăng ký Ban đầu của quý vị kết thúc, quý vị có thể phải thanh toán phí phạt đăng ký trễ. Nếu quý vị có một chương trình Medicare nhưng không được bao trả thuốc theo toa bác sĩ, quý vị sẽ cần phải quyết định liệu quý vị có muốn đăng ký tham gia chương trình thuốc theo toa bác sĩ Medicare hay không. Phí phạt có thể áp dụng nếu quý vị quyết định đăng ký tham gia chương trình thuốc theo toa bác sĩ Medicare sau thời hạn đóng đăng ký ban đầu.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software