New York Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

 

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3387-010

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$3,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $1,500 in credits to buy health-related items you may need.
Hearing Coverage Icon

Bảo Hiểm Thính Lực

Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,000 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9101 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-514-4912 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-505-9101
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-514-4912 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Jefferson, Kings, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Tioga, Ulster and Westchester.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3387-010

UnitedHealthcare Personal Assist™

If you’re eligible for Medicaid, you may also be eligible for managed long-term care sponsored by the State of New York. UnitedHealthcare Personal Assist™, from UnitedHealthcare Community Plan, provides a wide range of long-term care support and services. You can choose your own specialists. And you get in-home services to help with daily activities. Choose “View Plan” to see what our plan offers you. 

Xem thêm
Care Coordinator Icon

Care Coordinator

Someone who will make sure that the right care is provided.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care in your home, if needed.

Transportation Icon

Vận chuyển

Chúng tôi có xe đưa đón từ các chuyến thăm khám y khoa.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
To Enroll: 1-855-345-6582
1-855-345-MLTC
TTY:711

Dịch vụ thành viên:
1-877-512-9354
TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
To Enroll: 1-855-345-6582
1-855-345-MLTC
TTY:711

Dịch vụ thành viên:
1-877-512-9354
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Erie, Kings, Monroe, New York, Oneida, Onondaga, Queens and Richmond.

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

New York Medicaid

The New York State Medicaid Managed Care Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It’s for New York State residents who meet the income or disability requirements.

 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới. 

Medicines Icon

Thuốc

Prescription drugs are covered with a small copay.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We cover cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-617-8979 / TTY: 711

Đăng ký:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Dịch vụ thành viên:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-617-8979
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.

UnitedHealthcare Dual Advantage

NY Medicaid Advantage (UnitedHealthcare Dual Advantage) offers an excellent opportunity for people who are eligible for Medicaid and Medicare to enroll in UnitedHealthcare for most of their Medicare and Medicaid benefits - plus great additional benefits like no monthly premium and free transportation to medical appointments.

To find out if UnitedHealthcare Community Plan is offered in your county, please call 1-888-565-8170.

New York State sponsored health insurance programs.

For more information on Medicaid and Child Health Plus call New York Health Options at 1-855-693-6765.

For more information on Medicaid Managed Care, call New York Medicaid Choice at 1-800-505-5678.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-565-8170 / TTY: 711

24 hours a day, 7 days a week

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-565-8170
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens and Richmond.

UnitedHealthcare Wellness4Me

 

The Wellness4me Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. Wellness4Me is a Health and Recovery Plan, or HARP, approved by New York State.  HARPs are a new kind of plan that provide Medicaid members with their health care, plus care for behavioral health, including Serious Mental Illness and Substance Use Disorders. This plan is for New York residents age 21 and who qualify for Medicaid coverage.  Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới. 

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Regular checkups, eye and hearing exams plus care coordination and more.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work with no referrals.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-433-3413 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-433-3413
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester and Wyoming.

Essential Plan


The Essential Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It’s for lower income individuals in New York who meet the income or citizenship status requirements.


* Vision and dental benefits are available through purchase of Essential Plus plans or as a standard benefit in Essential Plan 3 and 4 plans; these benefits are not available for Essential Plan 1 and 2 Standard Plans. Khoản chia sẻ chi phí sẽ áp dụng đối với các thành viên tham gia chương trình Essential Plan Plus.  

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới. 

Medicines Icon

Thuốc

Prescription drugs are covered with a small copay.

Dental/Vision Care* Icon

Dental/Vision Care*

See life more clearly with routine eye exams and glasses, if needed.  We also cover cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
Đăng ký: 1-888-617-8979 or Benefits: 1-866-265-1893 / TTY: 711

Đăng ký:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Quyền lợi:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
Đăng ký: 1-888-617-8979 or Benefits: 1-866-265-1893
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.

Child Health Plus

Child Health Plus

The New York State Child Health Plus program from UnitedHealthcare Community Plan is for children up to age 19. Members must be residents of New York and eligible for Medicaid. You can choose your child’s doctor. And your child gets many services to stay healthy. Choose “View Plan” to see what our plan offers your child.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or find a new one.

Well Child Visits Icon

Well Child Visits

Preventive checkups and shots, plus eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We cover cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-493-4647 / TTY: 711

Đăng ký:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Quyền lợi:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-493-4647
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software